Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 1. 2019

zata

Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabé sněžení, přechodně až polojasno. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -4 až -8°C, při vyjasnění až -12°C.

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec Komárno (dále jen Obec) zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů osobních údajů (občanů) v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností, uložených zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů.

Obec zpracovává osobní údaje subjektu údajů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak od 25. 5. 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále Nařízení č.  2016/679).

V souladu s Nařízením č. 2016/679 zpřístupňuje Obec informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných obecním úřadem Komárno.

Obec, jako správce a zpracovatel osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedlo vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. 

Obec z titulu správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 37 GDPR jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

POVĚŘENEC pro ochranu osobních údajů

Bc. Jaromír Gadas,
Fryčajova 888, 76861 Bystřice pod Hostýnem (vchod vedle SD Sušil)
 tel: 608460766, 735082385
email: gadas@podhostynsko.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE správce

OBEC KOMÁRNO
Komárno 49, 768 71 p. Rajnochovice
 tel: 573 391 143
email: komarno@knet.cz
ID datové schránky: w2ab5kk

Práva subjektu údajů:

Subjekt osobních údajů má v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) tyto práva:  

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů,
 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (v případě, že osobní údaje zpracovávané u Správce jsou nepřesné),
 • uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů,
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • podat stížnost u dozorového úřadu.

Více informací o právech subjektů údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744

Tato práva můžete uplatnit:

ústně – v sídle organizace

písemně – osobně v sídle organizace (v úředních hodinách) nebo poštou na adresu

Obecní úřad Komárno
Komárno 49, 768 71 p. Rajnochovice

e-mailem: komarno@knet.cz

telefonicky na tel. čísle: 573 391 143
 

Úřední hodiny
PO 8:00 - 12:00  15:00 - 17:00  
ÚT 8:00 - 12:00
ST 8:00 - 12:00  19:00 - 20:00
ČT 8:00 - 12:00
PÁ 8:00 - 12:00

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:

 1. Přijetí žádosti
 2. Identifikace žadatele
 3. Vyhodnocení žádosti
 4. Rozhodnutí o žádosti
 5. Výkon rozhodnutí
 6. Informování žadateli

 

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Kategorie osobních údajů

 • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého pobytu, případně bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, státní občanství, podpis, sídlo podnikání, IČ, DIČ, rodné číslo, jsou-li tyto údaje požadovány právními předpisy nebo pro plnění povinností správce, či smlouvy;
 • elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • osobní údaje spojené se smluvním vztahem: podpis, číslo bankovního účtu, identifikace pozemku a nemovitosti;
 • další osobní údaje: údaje poskytnuté subjektem údajů ve smlouvě/dodatku ke smlouvě či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;
 • biometrické údaje: které souvisí s pořízením fotografie subjektu

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Obec může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě právních titulů:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (článek 6 odst. 1 písmeno a GDPR)

Subjekt osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob je využíván jen ve výjimečných případech a pro zkvalitnění služeb, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné, nepodmíněné a odvolatelné. 

 • Plnění či uzavření smlouvy (článek 6 odst. 1 písmeno b GDPR)

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.

 • Plnění právní povinnosti (článek 6 odst. 1 písm. c GDPR)

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze souladu činností správce s legislativou a oblasti personalistiky.

 • Životně důležitý zájem (článek 6 odst. 1 písm. d GDPR)

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy

 • Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci (článek 6 odst. 1 písm. e GDPR)

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Životní situace občana, správní řízení, agendy spadající pod orgán veřejné moci.

 • Oprávněný zájem (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů úřadu. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci.

V souladu s Nařízením č. 2016/679 zpřístupňuje Obec Komárno informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných obecním úřadem Komárno.

Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

K osobním údajům má přístup správce, případně též třetí osoby (zpracovatelé), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a kteří zajišťují náležitou ochranu práv subjektů údajů. 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu nebyl udělen souhlas subjektem údajů. 

Při zpracování osobních údajů u města nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektu údajů.

Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Veškeré dokumenty, které byly obci Komárno doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a Spisovým a skartačním plánem obecního úřadu Komárno. 

Zabezpečení osobních údajů

Obec Komárno, jako správce a zpracovatel osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedlo vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Jedná se objektovou bezpečnost, zabezpečení složek s osobními údaji, řádně zabezpečený informační systém, pravidelné aktualizace aplikačního i bezpečnostního software, pravidelné zálohování, pravidelné školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů apod.

ODKAZY:

Zpracování osobních údajů v obci Komárno

Zpracování osobních údajů v obci Komárno - seznam agend

Informační leták ke GDPR

Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů: https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/p1=4744

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): http://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm